பௌத்தமும் தமிழும் – கட்டுரைகள் – மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி

நூல் : பௌத்தமும் தமிழும் ஆசிரியர் : மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி மின்னஞ்சல் : அட்டைப்படம் : எம்.ரிஷான் ஷெரீப் mrishansha@gmail.com மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Public Domain – CC0 உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் … Continue reading பௌத்தமும் தமிழும் – கட்டுரைகள் – மயிலை சீனி. வேங்கடசாமி