மின்னூல் உருவாக்குவது எப்படி?

LibreOffice Writer,  sigil,  Calibre  போன்ற கட்டற்ற இலவச மென்பொருட்கள் கொண்டு மின்னூல் உருவாக்குவது எப்படி?

காணொளி – https://youtu.be/0CGGtgoiH-0

FreeTamilEbook.com ல் மின்னூல் வெளியிட விரும்பும் நூலாசிரியர்களும்,
பங்களிப்பாளர்களும் இந்தக் காணொளியைக் காண வேண்டுகிறேன்.

இனி நீங்களே எளிதில் மின்னூல் உருவாக்கி அனுப்பலாம்.

நன்றி

Leave a Reply

உங்கள் படைப்புகளை வெளியிடலாமே
%d bloggers like this: